Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD zorgt ervoor dat je medisch dossier op één plaats bewaard wordt. De huisarts en jijzelf krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Het uitwisselen van gegevens en doorverwijzing naar de specialist en andere zorgverleners gebeurt hierdoor vlotter. Ook preventieve onderzoeken en vaccinaties kunnen zo beter opgevolgd worden. Patiënten met een GMD betalen minder remgeld voor een raadpleging. Het meebrengen van je identiteitskaart of ISI kaart (voor kinderen jonger dan 12 jaar) volstaat om voor één jaar het GMD in orde te brengen. Het GMD wordt volledig vergoed via de verplichte ziekteverzekering. Je kan op elk moment vragen om je dossier door te geven aan een andere huisarts. De huisarts zal je hierbij helpen. Heb je nog vragen hierover, stel ze gerust aan je huisarts.

Het Globaal Medisch Dossier bevat volgende gegevens :

  • medische voorgeschiedenis
  • geneesmiddelengebruik
  • gevolgde behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • risicofactoren zoals roken en alcoholgebruik
  • de medische familiegeschiedenis
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker
  • vaccinaties

Zonder uw toestemming blijven de gegevens van het GMD binnen de praktijk.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, kan uw huisarts essentiële gegevens beschikbaar maken voor andere zorgverleners buiten onze praktijk. Dit is het zogenaamde Sumehr: Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronische samenvatting van uw medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om uw gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die uw medische voorgeschiedenis niet kent, u vlug de juiste zorg geven. De overheid garandeert de privacy van deze gegevens.

Wij steunen dit initiatief in het belang van uw gezondheid.

GDPR
Bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens.

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.